آدم هایی هستند در زندگی تان

نمی گویم خوبند یا بد

چگالی وجودشان بالاست

افکار، حرف زدن، رفتار، محبت داشتنشان

و هر جزئی از وجودشان امضادار است

یادت نمی رود هستن هایشان را

بس که حضورشان پر رنگ است

ردپا حک می کنند اینها روی دل و جانت

بس که بلدند باشند

این آدم ها را باید قدر بدانی

وگرنه

وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهای بی امضایی که شیب منحنی حضورشان همیشه ثابت است!

بعضی از آدم ها ترجمه شده اند

بعضی از آدم ها فتوکپی آدم های دیگرند

بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند

بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی دارند

بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند

بعضی از آدم ها را چندبار باید بخوانیم تا معنی آن ها را بفهمیم

بعضی از آدم ها را باید نخوانده کنار گذاشت

از روی بعضی آدم ها باید مشق نوشت

از روی بعضی از آدم ها جریمه!!!

نیاز نیست انسان بزرگی باشیم

انسان بودن خود نهایت بزرگی است

می توان ساده بود ولی انسان بود

به همین سادگی

گوینده: سمیرا فتحی