آنونس پخش شده در رادیو سراسری درباره در جهان ما چه گذشته است؟ که توسط هنرجویان موسسه ترنم اندیشه روشن تهیه شده است.