آنونس پخش شده در رادیو سراسری با موضوع من راننده تاکسی هستم، که توسط هنرجویان موسسه ترنم اندیشه روشن تهیه شده است.