آگاهی فرهنگی تاثیر زیادی در موقعیت های سخنرانی دارد. به عنوان مثال، سیاستمداران موفق پیش از ملاقات با سیاستمداران فرهنگ های دیگر سرتا پا آماده می شوند. موارد زیر می تواند به شما در برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ های دیگر کمک می کند. 

لذت بردن خود را از صحبت با مخاطبان خارجی اظهار کنید

سربلندی مخاطب قرار دادن مخاطبانی با فرهنگ های مختلف را بپذیرید. در ابتدای سخنرانی ، احساسات مثبت خود را در مورد دعوت شدن برای سخنرانی در مقابل افرادی از کشور یا فرهنگی دیگر بیان کنید. 

تشکر و قدردانی باید مستقیم و صادقانه باشد. به عنوان مثال، ممکن است بگویید: من خیلی مفتخرم که اولین نماینده شرکت …. هستم که با مخاطبی ژاپنی صحبت می کنم. 

از یک متخصص از فرهنگ یا کشور میهمانتان نام ببرید

اگر امکان دارد، مرجعی را از فرهنگ یا کشور میهمان پیدا کنید که دیدگاه های او با زمینۀ سخندانی شما تطابق دارد. گزینه های ممکن عبارتند از مربیان ، مقامات دولتی معروف، نویسندگان، هنرمندان یا چهره های تاریخی معروف. در مورد هر مرجعی که ذکر می کنید، مطمءن شوید که مرجع مناسب سخنرانی و آن چهره به راستی مورد تحسین مخاطبان شما هستند. 

 نقل قولی را از فرهنگ یا کشور میهمان خود در سخنرانی بگنجانید

نقل قولی مناسب را از یک منبع معروف و مورد قبول عام انتخاب کنید که پیام شما را تقویت و کخاطبان را خوشحال کند. برای نمونه، نقل قولی از فردی معروف یا کاری ادبی از فرهمگ میزبانتان را در نظر بگیرید. مطمئن شوید که زمینه یا پس زمینه را برای معنادارتر ساختن نقل قولتان در نظر می گیرید.

به فرهنگ خودتان ارجاع بدهید

بر ارزش های فرهنگی مشترکتان تمرکز کنید. دستاویزهای احساسی با نشان دادن این موضوع که افراد احساسات مشترککی دارند، بدون توجه به اینکه پیشینۀ آنها چقدر متنوع است، بر شکاف های بین آداب و سنن پل می زند.

قدرتمندترین جمله خود را به زبان مخاطبان بگویید

یاد گرفتن یک یا دو جملۀ سخنرانی تان به زبان مخاطب تاثیری می کذارد که بسیار بیشتر از تلاش لازم برای ایجاد آن تاثیر است. این کار به شیوه ای بسیار چشمگیر اهمیت تفاهم بین فرهنگی را نشان می دهد. بیش از حد در باره اش فکر نکنید، جملۀ ورد نظر می تواند به این سادگی باشد: کشور من از تمام افراد حاظر در اینجا تشکر می کند. 

میهمانان شما تلاشی را که صرف یادگیری چندکلمه از زبان آنها کرده اید، تحسین خواهند کرد. این کار شیوه ای موثر برای ایجاد رابطه ای دوستانه با مخاطبان نیز هست. 

 از عبارات سنجش و اندازه گیری کشور استفاده کنید

این گامی کوچک است که راهی دراز رابه سوی تاثیر گذاری در مخاطب طی کند. 

زمان بندی تان را بررسی کنید

اگر سخنرانی مهمی را در کشوری دیگر ایراد می کنید، سعی کنید زمان ارائه ی خود را با ساعت درونب افراد تنظیم کنید. وقتی شما یا مخاطبان خسته و خواب آلوده هستید، از صحبت کردن اجتناب کنید. همچنین، اگر قرار است سخنرانی از رسانه ها پخش شود، سعی کنید آن را طوری زمان بندی کنید که بتواند در کشور خودتان و نیز به طور محلی ضبط و پخش شود.

بر نیاز به ارتباطات بین فرهنگی تاکید کنید

ابتدا به موضوع تنوع فرهنگی بپردازید تا به مخاطبانتان اطمینان بدهید که همه از قاعده ای کلی پیروی می کنند.