گویندگان: هادی رضایی اقبال، محمد صادق صدیقی، عبدالوکیل شریفی، ابوبکرمقام دوست، مهرداد شفاهی، فائزه یادگاری، آرزو رجبی پور، شیدا علیپور، لیلا عمرانی