سرمایه عمر آدمی یک نفس است 

زین یک نفس ازبرای یک هم نفس است 

گر با همنفسی نفسی بنشینی 

مجموع حساب عمر همان یک نفس است

گوینده: نفیسه شکوهی پارسا