به چرخ دین نجوم بی شماریست

ولی ماه درخشانش حسین است.

شعبان است.ماهی سراسرنور وسرور،

این ماه با ولادت چند تن از ائمه راستین شیعه قرین بوده ودر نزد شیعیان به خجستگی وفرخندگی معروف می باشد.

وامروز روز سوم شعبان است که امام سوم ما شیعیان ،امام حسین ع به ولادت رسید وزمینی را پر از عشق بودن خود نمود.

 امروز ملکوت آسمان وزمین در صف انتظار زمینی شدن مولودی هستندکه تربت کویش هم شفا بخش تمام رنج های بشری است.

امروز علی ع مولای متقیان برای در آغوش گرفتن حسین ع لحظه شماری می کند ومدینه مسرور این شادی است.

سلام بر حسین ع برگزیده خداونددر زمین که خلاصه خلقت است.

ولادت پر سعادتش را به همه شیعیان تبریک می گوییم.

گوینده:زهره توکلی