بهبود سخنوری

روش‌های کارگشا برای بهبود قدرت بیان

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86

آمارها به این واقعیت اشاره دارند که تقریبا ۸۵ درصد از موفقیت ما در زندگی، مستقیما به مهارت‌های ارتباطی‌مان به‌ویژه قدرت بیان مربوط می‌شوند. اگر به شیوه‌ی برقراری ارتباط افراد با یکدیگر دقت کنید، به وضوح می‌بینید که بیشتر ما آدم‌ها با کمی توجه بیشتر به قدرت بیان می‌توانیم نفع زیادی ببریم.