تمرین برد صدا

تمرینات بُرد صدا، تنفس دیافراگمی و ریشه دار کردن صدا

/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7

در این فرصت چند تمرین برای نفس گیری صحیح یا به اصطلاح تنفس دیافراگمی و ریشه دار کردن صدا را با هم مرور می کنیم.