زبان بدن در مصاحبه

در مصاحبه‌های استخدامی چگونه از زبان بدن استفاده کنیم؟

/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

می‌دانیم تسلط بر مهارت‌های کلامی لازمه‌ی پیروزی در مصاحبه‌های شغلی است. پس چرا خیلی از آنهایی که بیان نافذ دارند و حتی با رزومه‌ی پر و پیمان دعوت به مصاحبه می‌شوند، باز هم نتیجه‌ی مطلوب نمی‌گیرند؟