سخنرانی

ویژگی های سخنرانان بزرگ چیست؟

/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سخنرانی در جمع می‌تواند خیلی خیلی وحشتناک باشد، اما چاره چیست؟ وقتی پیشرفت حرفه‌ای شما در گروی آن است، باید فکری به حال این وضعیت کرد.


تمرینات بُرد صدا، تنفس دیافراگمی و ریشه دار کردن صدا

/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7

در این فرصت چند تمرین برای نفس گیری صحیح یا به اصطلاح تنفس دیافراگمی و ریشه دار کردن صدا را با هم مرور می کنیم.


خطوط قرمز در سخنرانی را بشناسیم

/redline-in-speech

قطعا شما به عنوان سخنران احتمالا همیشه حس یک عاقل معقول و منطقی بودن را به واسطه تجربیاتی که تاکنون کسب کرده‌اید به یدک می‌کشید. احتمالا خود را روشن‌فکر مدرنی می‌دانید که در عین بی‌طرفی دنیا را همان طور که هست و باید و شاید می‌بیند.