کارگاه آموزشی

کارگاه مهارت‌های ارتباطی برای مدیران ارشد زنجان

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی، برای مدیران ارشد استان زنجان، با هدف افزایش آگاهی در زمینه مهارت‌های ارتباطی موثر، سازنده و هدفمند مدیران ارشد سازمان‌ها در هفته سوم آذر ماه ۹۸ برگزار شد.